වසරේ අපූර්වතම ඉලෙක්ට්‍රොනික නිමැවුම් පෙල එකිනෙක හමුවන “Consumer Electronics Show” වලදී Sony වෙතින් පැමිනෙන “BRAVIA” නම් රූපවාහිනී නිෂ්පාදන...